ร่วมพลัง จิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันนี้(23 มิ.ย.62) ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ ตำบลจระเข อ่านต่อ >>

ม.ราชภัฎนครปฐม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สาขาวิช อ่านต่อ >>

มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีจังหวัดสุพรรณบุรี  เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรให้เข้มแข็ง                                

วันนี้(22 มิ.ย.62)ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เลี่ยงเมือง อ่านต่อ >>

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาหน้าแน่นในแม่น้ำท่าจีนสุพรรณบุรี

ที่บริเวณหน้าวัดมเหยงค์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

(21มิ.ย.62) ที่วัดโพธิ์ลังกา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้จัด อ่านต่อ >>

นครปฐม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล 5ตรวจติดตามโครงการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หล อ่านต่อ >>

ปจ.สุพรรณบุรี ย้ำผู้นำท้องที่ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดการขยะ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วันนี้(20 มิ.ย.62) ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หม อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เทศบาลวังน้ำซับอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและวิธีการแก้ไขหากเกิดเหตุ

น.ส.จริยา โพธสุธน นายกเทศมนตรี ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.ส อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อน “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์   

วันนี้(19 มิ.ย.62)ที่ ศาลการการเปรียญวัดสองเขตสามัคคี ตำบลดอ อ่านต่อ >>

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัดกิจกรรมพลังใจในดอกไม้

นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวั อ่านต่อ >>