เกษตรเมืองสุพรรณบุรีรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสวนแตง

นายไพฑูรย์ ต๋องามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสวนแตง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ผู้นำชุมชนต่างๆ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆของการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเป็นเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าว หมู่ที่ 7 จำนวน 86 ครัวเรือน  โดย วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบ Shape File ให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้ จะทำให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้หลายมิติและ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรกรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ณ ศาลารวมใจหมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี