เกษตรสุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอดอนเจดีย์ ประจำเดือนมกราคม 2562

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     อำเภอดอนเจดีย์ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงการดำเนินงานของ ศพก.ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของ ศพก. ในเดือนถัดไป

โดยมีนายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ หมู่ 6 บ้านหนองหลอด ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี