กอ.รมน. สุพรรณบุรีร่วมพลังเครือข่ายมวลชนปกป้องและเทิดทูนสถานบันชาติ

กอ.รมน. สุพรรณบุรี ฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาสัมพันธ์มวลชน เฝ้าระวังปกป้องและเทิดทูนสถานบันชาติแบบมีส่วนร่วม

ที่ ห้องประชุมสนามบินเฮลิคอปเตอร์ ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พันเอก ยุทธพงค์ ทรรภลักษณ์ สัสดีจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ในวันนี้(11 ม.ค. 61) พร้อมกล่าวว่าการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนงานการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ซึ่งเป็นการแสดงพลังมวลชนในการปกป้องและเทิดทูนสถานบันหลักของชาติ พัฒนาสัมพันธ์ระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง สร้างเครือในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเทิดทูนสถานบันหลักของชาติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม

ด้าน พันตรี กวี ท้าวฬา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในนามของ ผู้รับผิดชอบโครงการฯถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่านอกจากเป็นการแสดงพลังในการปกป้องและเทิดทูนสถานบันหลักของชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานข้อมูลด้านความมั่นคงของแต่ละพื้นที่ระหว่างเครือข่ายมวลชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำมวลชนและมวลชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ คน