สุพรรณบุรี มุ่งสร้างเด็กและเยาวชน ภายใต้ แนวคิด“ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้น”

จ.สุพรรณบุรี ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ แนวคิด“ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้น”

 ที่ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร นายทรงพล  ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ในวันนี้(11 ม.ค.61 )พร้อมกล่าวว่า การที่จะสร้างสังคมที่ดี  ต้องเริ่มด้วยการปลูกฝังสิ่งดีงาม ให้กับเด็กและเยาวชน ดังคำกล่าวที่ว่า “ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้น” ซึ่ง ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิธีการต่างๆ โดยการศึกษาค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีทักษะกระบวนการคิดความมีวินัย/ความซื่อสัตย์สุจริต  /ความพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน/ชุมชนและสังคม  ตลอดจนคณะวิทยากรที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีสู่สังคมในอนาคต

        ด้านนายประยุธ  โอสธีรกุล  วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือการสร้างคนดีและสังคมที่ดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม/การสร้างรายได้และความมั่นคงอยากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมรวมทั้งการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเจริญมั่นคงแห่งความเป็นชาติไทย ที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  การบรรยายธรรม /อบรมมารยาทไทย/อบรมเรื่องวินัยจราจรการขับขี่รถอย่างปลอดภัย/การทำปุ๋ยหมักชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน  4  โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนป่าเลไลยก์/โรงเรียนวัดวังกุ่ม/โรงเรียนเทศบาล  1  วัดประตูสารและโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  รวม 100 คน