สุพรรณบุรี อบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ ๔.๐

       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสังเกตการณ์ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบริการรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์   โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบริการรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ระยะเวลาการฝึก ๓๐ ชม. ระหว่างวันที่ ๕- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านการบริการรถจักรยนต์บิ๊กไบค์ ของช่างในศูนย์บริการฯสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นได้มาตรฐานและนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่ผู้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐

 สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกฯ  ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการด้านบริการรถจักรยนต์บิ๊กไบค์ ช่างประจำศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฏร์ธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จำนวน๒๗ คน