สุพรรณบุรี เตรียมพร้อม การประกวด “TO BE NUMBER ONE” ระดับภาคกลางและตะวันออก

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางพัชรี  มะรุมดี ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางจุฑามาศ   โกมลศิริสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ,นายทรงวุฒิ โอภาส สาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า  เข้าร่วมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ,ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ,ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนและทีมงานดังกล่าว

 ทั้งนี้ ทีมของสุพรรณบุรี  จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลางและตะวันออก ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป