อบจ.สุพรรณบุรี ปลูกต้นไม้ “เหลืองปรีดียาธร” เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,400 ต้น

 

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยได้เล็งเห็นว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันความต้องการใช้ที่ดินของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้มีการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงจำนวนมาก รัฐบาลได้สั่งการให้หน่อยงานราชการ และประชาชนชาวไทยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย

          ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดสรรพันธุ์ต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 1,400 ต้น ทำการปลูกในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม