จังหวัดสุพรรณบุรี คว้า 3 รางวัล ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ได้น้อมนำแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ยึดยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ใช้กระบวนการ TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้คำขวัญว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๖ ประเภท ได้แก่
๑.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค (ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย)
๓.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) (โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์)
๔.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ(Tesco Lotus Extra)
๕.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี
๖.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี)

 

และได้รับรางวัลในประเภทต่างๆดังนี้ ๑.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ๒.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ๓.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มดีเด่น โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์