สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลกำแพงแสน จัด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ” โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิด และนายไพบูลย์ มลคล้ำ สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งการจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ จากข้อมูลเบื้องต้นในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ.2551 – 2560) พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 957 คน/ปี หรือวันละเกือบ ๓ คน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เพราะตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน เกือบครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม พบว่าเป็นการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยเป็นเด็กในกลุ่มวัยเรียนมากที่สุด และมีอายุ 5 – 9 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด และจมน้ำเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 11.4 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 0 – 2 ปี มีจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงร้อยละ 20 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งๆ ที่เด็กในกลุ่มนี้ ต้องอยู่ในความดูแลของ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก กรมควบคุมโรคได้มีมาตรการป้องกันการจมน้ำ โดยจัดให้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ, ติดตั้งเครื่อง กีดขวางหรือรั้ว หรือคอกกั้นเด็ก เพื่อป้องกันการเข้าถึงแหล่งน้ำ, สอนเด็กวัยเรียนให้ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ, ฝึกให้ผู้เห็นเหตุการณ์รู้จักวิธีช่วยเหลือและกู้ชีพที่ปลอดภัย รวมทั้งมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน คือ กำรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำให้แก่ประชำชนผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร จึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยเน้นการสื่อสารในวงกว้าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก เช่น สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือรถกระจายเสียง โดยมุ่งหวังให้ครอบครัว (บ้าน) เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน งาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนเริ่ม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” เพื่อเน้นย้ำให้เกิดการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) ในกลุ่มเด็ก 0 – 2 ปี ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลกำแพงแสน จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการป้องกันเด็กจมน้ำ การสาธิตให้ความรู้แบบฐานการเรียนรู้ ในเรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ, การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ, การฟื้นคืนชีพ โดยใช้หุ่นจำลอง (CPR), การสอนให้สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และการลอยตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน โรงพยาบาลกำแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครู ก. ที่ผ่านการอบรมแล้ว และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนประมาณ 200 คน

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)