จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการคัดกรองวัณโรคปอด พระภิกษุและประชาชนทั่วไป

โครงการคัดกรองวัณโรคปอด

วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองวัณโรคปอด พระภิกษุและประชาชนทั่วไป เพื่อค้นหาผู้ป่วยและการนำเข้าสู่การรักษาเพื่อดูแลการกินยาให้ครบและหาย หากค้นหาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาด และควบคุมวัณโรคปอดที่พบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกคาดประมาณ อัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการสำรวจความชุกวัณโรค คาดการณ์ว่าประเทศไทย จะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 รายหรือคิดเป็น 172 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 จังหวัดนครปฐมได้มีการดำเนินการตามมาตรการโดยให้สถานบริการทุกแห่งมีการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา มีระบบการติดตาม การดูแลรับยาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหายขาด

ทั้งนี้จากข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 จังหวัดนครปฐมสามารถค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ได้เพียง 400 ราย หรือประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยให้พบ เพื่อนำเข้าสู้ระบบการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนต่อไป

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)