จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ Tobacco and heart disease เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ ลดละเลิก รวมทั้งรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ Tobacco and heart disease เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ ลดละเลิก รวมทั้งรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหัวใจวาย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูบบุหรี่ได้พบกับหน่วยบริการจากสถานบริการสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งช่องทางการให้เลิกสูบบุหรี่ การนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ และการให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (1600) การให้คำแนะนำเลิกบุหรี่ รวมทั้งแจกเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ รวมทั้งสื่อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านนายชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์คือ “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา จัดงานดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ได้ร่วมลงนามเป็นภาคีเครือข่ายกับสมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานสมาพันธ์) นับเป็นจุดเริ่มขึ้นที่ดี ที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา ในเครือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ให้ความสำคัญในการควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง

ทั้งนี้จากการแถลงข่าว ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (21 พ.ค. 61) องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า คนไทยที่สูบบุหรี่ เสียชีวิตจากโลกหัวใจและหลอดเลือดปีละ 15,000 คน ผู้ใหญ่ในวัยทำงานที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด สมองอุดตันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึงสี่เท่า และจากการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันประชาชนไทยเป็นแสนคนจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย ปี 2557 มีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 11.4 ล้านคน ปี 60 ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน จังหวัดนครปฐม ปี 54 มีประชากรสูบบุหรี่ 130,000 คน (16%) ปี 60 มีประชากรสูบบุหรี่เหลือ 110,000 คน (13.5%) ความสำเร็จในการลดอัตราการบริโภคยาสูบ เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันทำงานในพื้นที่ ทั้งภาคสาธารณสุข ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าบุหรี่ ซึ่งเป็นภาคประชาสังคม ร่วมกันสร้างกระแสการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนในการที่จะลดคนสูบบุหรี่ให้น้อยลงเพื่อจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองที่ปลอดบุหรี่ในอนาคต