สวท.สุพรรณบุรี หิ้วปิ่นโตเข้าวัดสร้างสุขแบบพอเพียง สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด  ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 นางอรวิน  บุตรวงศ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด   ณ วัดโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยนางอรวิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างสุขให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  นอกจากนี้ ได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการปฏิบัติ  รวมทั้งการทำให้สถานที่ทำงานสะอาดสวยงาม ร่มรื่น มีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ที่สำคัญคือ หากงานได้ผล คนก็เป็นสุขด้วย

 ทั้งนี้  จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่ในระยะที่ 3 มุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธอย่างเป็นรูปธรรม  จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าวัดตามโครงการดังกล่าว ในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน ทีค่วัดใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

ตลอดจน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมจะเป็นสังคมของความสงบสุขและยั่งยืนต่อไป