มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
Bachelor’s Degree
-Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 60 คน
-สาขาวิชากายภาพบำบัด 60 คน
-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 50 คน
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80 คน
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 80 คน
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 80 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 80 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 คน

หลักสูตรริบหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 75 คน
รวมทั้งสิ้น 665 คน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลงทะเบียน 15 คนแรก รับทุนการศึกษา ดังนี้
– International Program รับทุน มูลค่า 27,000 บาท
– หลักสูตรภาษาไทย รับทุน มูลค่า 19,000 บาท
(รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด)

รับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.00 น.- 18.00 น.
ติดต่อสอบถามโทร. 0-3438-8555 , 08-1941-9995
Line: C.U.T. และ Facebook: มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
เวบไซต์ http://www.christian.ac.th