สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวลนครปฐม นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี โดยมีสื่อมวลชน ตัวแทนนักปั่นจักยาน ผู้สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยกิจกรรมจักยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมหลักคือ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมจักยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 โดยใช้เส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมือง จ.นครปฐม ไปยังจุดสิ้นสุดที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งระหว่างเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการต้อนรับจากชุมชน ณ จุดแวะพัก เช่น วัดใหม่สุขประดิษฐาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ณ จุดแวะพัก วัดสรรเพชร อ.สามพราน จ.นครปฐม และจุดสิ้นสุดที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นมัสการพระโพธสัตว์กวนอิม และพระไภสัชคุรุพุทธเจ้าที่สร้างจากเงินแท้ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วย

สำหรับกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดีนั้น จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของชุมชน ซึ่งคาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่า “จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและนันทนาการมากมาย อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีอาหารและผลไม้ที่ขึ้นชื่อในระดับต้นๆของประเทศ” ซึ่งจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง