นครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

มื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off วัน ASEAN Dengue Day โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการความรู้เรื่อง “การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย 17,302 ราย จาก 77 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21 ราย ในส่วนของจังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 659 ราย มีอัตราป่วยสะสมสูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และ อันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 5 โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 10- 14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน โดยอำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอสามพราน ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 190 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีการระบาดกระจายอยู่ทุกอำเภอ พบทั้งพื้นที่ใหม่และพื้นที่เก่า อีกทั้งจากการติดตามของทีมจังหวัดนครปฐม พบค่าดัชนีลูกน้ำสูงกว่าค่ามาตรฐานเอื้อต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการเร่งรัดมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง จึงมีการจัดกิจกรรม (Kick Off) รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันไข้เลือดออกอาเซียน เน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการตามมาตรการ “ทำ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ 3. เก็บน้ำปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลายโดยเริ่มที่บ้านตัวเอง หมู่บ้าน และชุมชน

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอในจังหวัดนครปฐม สื่อมวลชน อสม. ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน