สุพรรณบุรี ขับเคลื่อน ต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

นายแพทย์กิตติศักดิ์   กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  Green and Clean  Hospital ประเด็นหลัก คือการขยายภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนปี 2561  ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

พร้อมกล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย ระยะที่ 2    ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Saftey Hospital)  และได้ดำเนินการได้โรงพยาบาลต้นแบบระยะที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 5 แห่ง  ระยะที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปจำนวน  18 แห่ง

 เชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะภาคีเครือข่าย จะมีความรู้ความเข้าใจ  แนวนโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย สู่การปฏิบัติจริงกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ จนประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรม

 ด้านนายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เริ่มดำเนินการโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมาตามรายละเอียด 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการประกอบด้วย กลยุทธ์ ที่ 1  การสื่อสารความร่วมมือจำนวน 3 มาตรการ กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 มาตรการและกลยุทธ์ที่ 3 การควบคุมมาตรฐานจำนวน 3 มาตรการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทุกโรงพยาบาลและคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะวิทยากร เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมบูธอาหารปลอดภัยเยี่ยมชมคลินิกตรวจผู้ป่วยนอกราชการแห่งใหม่และให้คำแนะนำเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัย