พลตรีศักดา ดีเดชา ผอ.สำนักปฎิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 8 ก.ค. 2561 พลตรีศักดา ดีเดชา ผอ.สำนักปฎิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด”โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและนักศึกษากศน.ทราบถึงปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งจะทำให้เกิดแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและได้แนวความรู้ใหม่ๆนอกจากการสอนของครูในห้องเรียนตลอดจนเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติให้ “รู้รัก สามัคคี” สำหรับในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ในนามอนุกรรมการฯป.ป.ช. และประธานพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ. มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ”พระมหากษัตริย์ไทยกับความผูกพัน ของคนในชาติ” โดย ดร.ปรเมศรว์ ศิริรัตน์ ผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร  พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและมีครู นักศึกษากศน.กทม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร