สุพรรณบุรีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานผู้นำชุมชน

ที่ห้องประชุม โรงแรมเลิศธานีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวระดับจังหวัด

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการชุมชนทองเทียว  OTOP นวัตวิถี หรือเรียกกันแบบลำลองว่า แอ่ง เล็ก เช็กอิน ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา  OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึงตนเองได้อย่างแท้จริงโดยสอดคล้องกับนโยบาย ที่เน้นการสร้างรายได้จากการท่องเทียว และสร้างเศรษฐกิจชุมชนเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าชุมชน ให้ชาวบ้านขายสินค้าในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

 ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถีจำนวน 105 ล้านบาท ดำเนินการใน 42 หมูบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยเชื่อมโยงเส้นทางในการทองเที่ยวกระแสหลัก เมืองรองและชุมชน ให้โดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี อีกทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์นำมาต่อยอดการบริหารจักชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะทำงานและผู้นำชุมชน ให้ถูกต้องตรงกัน พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชนทองเทียวระดับจังหวัดโดยมี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  จำนวน 180 คน

เพื่อให้มีขณะทำงาน ผู้นำชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถีในระดับหมูบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถบริหารจัดการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มืออาชีพ