จ.สุพรรณบุรี เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารการสาธารณสุข ตามหลักปรัชญาพอเพียง

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561

 พร้อมกล่าวชื่นชม การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้นำที่จะสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งหากองค์กรใดมีทรัพยากรส่วนบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กร ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้เกิดสุขภาพวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 ด้านนายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ได้มอบให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือสุขภาวะชุมชน โดยได้จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 27 กรกฎาคม 2561

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงาน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน  ทั้งนี้ มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการอบรม 28 จังหวัด จำนวน 56 คน