ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อวางแผนสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อวางแผนสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน โดย นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้ประชุมพูดถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตั้งแต่กลุ่มปฐมวัย จนกระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุ การให้ความรู้การดูและและรักษา การเผยแพร่ให้ความรู้ การทำกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปขยายผลต่อ ให้ความรู้ ช่วยดูแล ป้องกัน แก้ไข ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต เป็นต้น