สุพรรณบุรี จับมือภาคเอกชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สู่ความยั่งยืน

จังหวัดสุพรรณบุรี จับมือองค์กรด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเมืองโบราณ อู่ทอง

ที่ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเมืองโบราณ อู่ทองกับกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ (Mou) ขององค์กรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี  – จังหวัดกาญจนบุรี – เมืองทวาย ตะนาวศรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเมืองโบราณอู่ทองกับพื้นที่ต่างๆ อันเป็นการผลักดันปละกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยนายนิมิต กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญของการจัดการด้านการท่องเทียวของจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่จัดให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กับจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก และกับนานาชาติอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการจัดทำความร่วมมือ (MOU) ด้านการท่องเทียวระหว่างกันในครั้งนี้  นับเป็นบทบาทที่สำคัญอันจะนำมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของพันธมิตรให้มีความยั่งยืนประสบความสำเร็จสามารถสร้างความอยู่ดีกินดีและความสุขให้กับประชาชนในแต่ละภูมิภาคและนานาชาติได้

ด้าน นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวในฐานะประธาน มูลนิธิสุวรรณภูมิ ว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายทั้งจากชุมชนในพื้นที่อำเภออู่ทอง จากสำนักงานวัฒนธรรมกาญจนบุรี  สำนักงานวัฒนธรรมนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมราชบุรี สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี  และจากจังหวัดภาคตะวันตกประกอบด้วยกิจกรรม พร้อม  การจัด  Fam Trip เส้นทางท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง/ เส้นทางท่องเที่ยวด้านมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณอู่ทอง  / การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคกลางตอนล่าง : จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างไร   และกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยจักรยาน

โดยเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์จากสถานศึกษา  นักวิชาการ  ข้าราชการ  กลุ่มชาติพันธุ์ และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  ๒0๐ คน