สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 จาก 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 332 คน
โดย พญ. รุจิรา เข็มเพชร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวรายงาน นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิด

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้กับบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 5
2. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 5 ในการพัฒนา งานบริการ และตอบสนองตาม service plan ในเขตสุขภาพที่ 5
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ในเขต บริการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในเขตสุขภาพที่ 5 มากยิ่งขึ้น

ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่รางวัล นพ. กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ประธาน นางจุฑามาศ เวชพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน

มอบโล่รางวัล การพัฒนาคุณภาพโดยระบบพี่เลี้ยง(QLM) 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, มอบโล่รางวัล รพสต. ติดดาวคุณภาพ 5 ดาว ต้นแบบระดับจังหวัด 8 แห่ง
1.รพสต. บางตาเถร สุพรรณบุรี
2. รพสต. บ้านคลองเหมืองใหม่ สมุทรสงคราม
3. รพสต. บ้านทุ่งจับญวน เพชรบุรี
4.รพสต. บ้านดอนจวง ประจวบคีรีขันธ์
5.รพสต. คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
6.รพสต. ม่วงตารส นครปฐม
7.รพสต. ท่าชุมพล ราชบุรี
8.รพสต. บ้านวังด้ง กาญจนบุรี