สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 จาก 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 332 คน
โดย พญ. รุจิรา เข็มเพชร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวรายงาน นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิด

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้กับบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 5
2. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 5 ในการพัฒนา งานบริการ และตอบสนองตาม service plan ในเขตสุขภาพที่ 5
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของพื้นที่ในเขต บริการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในเขตสุขภาพที่ 5 มากยิ่งขึ้น

ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่รางวัล นพ. กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ประธาน นางจุฑามาศ เวชพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน

มอบโล่รางวัล การพัฒนาคุณภาพโดยระบบพี่เลี้ยง(QLM) 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, มอบโล่รางวัล รพสต. ติดดาวคุณภาพ 5 ดาว ต้นแบบระดับจังหวัด 8 แห่ง
1.รพสต. บางตาเถร สุพรรณบุรี
2. รพสต. บ้านคลองเหมืองใหม่ สมุทรสงคราม
3. รพสต. บ้านทุ่งจับญวน เพชรบุรี
4.รพสต. บ้านดอนจวง ประจวบคีรีขันธ์
5.รพสต. คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
6.รพสต. ม่วงตารส นครปฐม
7.รพสต. ท่าชุมพล ราชบุรี
8.รพสต. บ้านวังด้ง กาญจนบุรี

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)