รองผบ.มทบ.13เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา2561

ที่บริเวณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมืองชัยนาท  พันเอกศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน683 นาย

วัตถุประสงค์ของการเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีความรู้เบื้องต้นวิชาทหาร ทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะความมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและมีบุคลิกลักษณะทางทหาร ให้ผู้เข้ารับการฝึกนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการฝึกไปดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติและเป็นแบบอย่างเดียวกัน มีส่วนร่วมกับศูนย์การฝึกฯและการประสานงานในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ นศท.อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ให้ผู้เข้ารับการฝึกมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ

ในการนี้ พันเอกศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ว่า “กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาวิชาทหารในการที่จะเป็นกำลังสำรองระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีความสำคัญในความพร้อมรบเป็นหลักประกัน ความมั่นคงของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ฉะนั้นนักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและในสังคมทุกด้าน ให้สมกับที่ท่านได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารอันมีเกียรตินี้ สำหรับการฝึกวิชาทหารที่จะให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาวิชาทหารจะต้องนำไปปฏิบัติตน ประการสุดท้าย นักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะต้องตั้งใจฝึก ศึกษาและเชื่อฟังคำสั่งของครูฝึกและอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด การฝึกวิชาทหารก็จะสำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทัพ”