จ.สุพรรณบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1ล้าน ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหอประชุมอำเภอสามชุก หมู่ที่ 1 ตำบลสามชุก  อำเภอสามชุก   นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   ด้วยทรงห่วงใยการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตที่ดี ของพสกนิกร ทั่วราชอาณาจักร

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์  และการถวายความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงความสามัคคีของพลังมวลชนของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องจาก จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในน้ำก็คือปลา เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ หากพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากร  ความสำคัญของเกษตรกร และความสำคัญของอาชีพหลักของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรม

ขณะที่อาชีพการประมงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถผลิตพันธุ์ปลาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึง ถือว่าเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยกันเสริมสร้างอาหารที่อยู่ในน้ำ  และเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากสิ่งเน่าเสีย อย่าให้มีวัชพืชอย่างเช่น ผักตบชวา เพื่อจะใช้เป็นแหล่งประมงและสถานที่ท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

 ทั้งนี้ ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี มอบพันธุ์ปลาจำนวน  1,000,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งก้ามก้าม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียน  และทองปลายี่สก