ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 นางสาวรตนภัส คงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวรายงาน ณ.ห้องประชุม โรงแรม ไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีการจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้สุขภาพจิตเมื่อปีงบประมาณ 2560 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตระดับจังหวัดและระดับเขต.เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ที่ต้องการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในพื้นที่จัดทำแผนและดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิต.ผ่านทางการสื่อสารในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมผลการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5.ราชบุรี. ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนโดยเน้นประเด็นการให้คำปรึกษาการเจรจาต่อรองและการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ถอดบทเรียนและแสดงความชื่นชมต่อเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข.ในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตรวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากเครือข่ายสื่อฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตไปอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5.ราชบุรี. จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สื่อมวลชน สาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์