โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่ 6

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่6/2561พร้อมด้วย นางสาวอำพันธ์ ธุรวิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมและสิทธิ์ที่ประโยชน์ ให้กับนายจ้าง  ผู้ประกันตน  สถานประกอบการ  สถานพยาบาลและสื่อมวลชน ใน9จังหวัด มีจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม อยุธยาและเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม  ให้สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งในวันที่ 12 กันยายน 2561 มีการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกันตนสู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่”โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่ง(จังหวัดปทุมธานี)รวมทั้งกิจกรรมจำลองบทบาทสมมติให้เป็นลูกจ้างผู้สูญเสียอวัยวะ  เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ข้อจำกัดจากสภาพพิการและในวันที่13 กันยายน 2561 จัดให้มีการเสวนางานประกันสังคม  เรื่องรู้สิทธิที่เท่าทัน(สถานการณ์)สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน  โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์  นางสาวอรุณี  ศรีโต  คณะกรรมการประกันสังคม  ซึ่งมีนางสาวกนกวรรณ  ผดุงขันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2561