สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีถอดบทเรียนการทำงานผู้สื่อข่าวภูมิภาค

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เนื่องจากการสื่อสารในยุคปัจจุบันรวดเร็ว กว้างไกล ผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเดียวกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ในเวลาที่แตกต่างกันเพียงไม่กี่วินาที ผ่านสื่อทุกรูปแบบ ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ปรากฏผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ ต่างก็มีทั้งสื่อที่สร้างสรรค์ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความคิด รวมถึงทักษะการดำรงชีวิตของผู้คนในหลายมิติทั้งต่อบุคคล และสังคม ในขณะเดียวกันก็มีสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ สร้างความแตกแยก ขัดต่อศีลธรรม ยุยงปลุกปั่น นำเสนอข้อมูลเท็จเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นตัวอย่างการสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนนำไปเรียนแบบ ทุกวันนี้สื่อไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในสังคม เนื่องมาจากมีช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กลับมีจำนวนเท่าเดิม เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน เผยแพร่ คนรู้จักน้อย และหายไปจากช่องทางการสื่อสารอย่างรวดเร็ว คนผลิตสื่อที่ดีหลายคนต้องจำใจเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อเชิงพาณิชย์ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าสื่อที่ผู้บริโภคได้รับส่วนใหญ่ถูกคัดกรองมาจากผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยที่เป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพ โยเฉพาะสื่อที่ทำโดยคนท้องถิ่น หรือคนในพื้นที่จริง ยังไม่ได้รับโอกาสนำเสนอเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของนักข่าวภูมิภาค ได้จัดทำโครงการเวทีถอดบทเรียนการสื่อสารนักข่าวภูมิภาค ภาคตะวันตก เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและค้นหาชุดประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารของผู้ที่ทำงานข่าวทางภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี โดยเป็นการนำเสนอบทเรียนของผู้สื่อข่าวแต่ละท่าน ประสบการณ์การทำข่าวภาคสนาม ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าว การสร้างสรรค์ข่าว รวมไปถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งจะก่อให้เกิดชุดความรู้การทำงานของผู้สื่อข่าวภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางและเสนอสถานการณ์ข่าวในโลกดิจิตอล สนับสนุนให้เกิดการนำเสนอข่าวอย่างมประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาจากพื้นที่จริง สถานการณ์จริง สะท้อนและนำเสนอทางออกของปัญหาที่ประชาชนควรรู้ โดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เชิงพานิชเข้ามาเกี่ยวข้อง

อีกทั้งยังเป็นการสรรหาและเชิดชูสื่อรวมถึงคนทำสื่อในส่วนภูมิภาคที่สร้างสรรค์สื่อดีแก่สังคม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นตัวอย่างที่ดีที่นักข่าวทั้งหลายควรศึกษาเป็นแบบอย่าง นออกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการถอดบทเรียนการนำเสนอข่าวที่เหมะสมต่อบริบทของสังคมไทยให้เกิดประโยชน์ต่อคนทำงานด้านสื่อได้ศึกษาต่อไป