ทึ่งผู้สูงวัยรับประกาศนียบัตรจบมาหาไรสูงวัยยายชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้นสอง องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.

นางวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมาหา”ไร สูงวัยยายชา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน44ท่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมา แสงคร้าม ภริยาพล.ต.อ.รุ่งโรจน์. แสงคร้าม  รองผบ.ตร.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “เรื่องสูงวัยอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตวัยชราให้มีความสุข”

ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงาน  สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. สาธารณสุขอำเภอสามพราน. สภ.สามพรานและโรงพยาบาลสามพราน ร่วมยินดี  มาหา”ไร สูงวัยยายชา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 มีการดำเนินการลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ  ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ  โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ สาระการเรียนรู้จะทำให้ผู้สูงอายุ  สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงในปัจจุบันโดยช้คำสัญญาว่า จะดูแลรักษาสุขภาพกาย  จิตใจ ให้แข็งแรง ไม่ลื่น ไม่ล้ม ไม่หลงลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย  และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน  ให้มีคววามสุขตลอดไป