คณะสงฆ์ภาค 14จัดสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5แบบมีส่วนร่วม.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่อาคารราชวิทยาลังการ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14

โดยมีพระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค 14 กล่าวถวายรายงานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและคณะวิทยากร ผู้แทนคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ถวายการต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 378 รูป/คน  ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ  ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่5 / 2559 มติที่ 106 / 2559 และในที่ประชุมครั้งที่2 / 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนาและการดำเนินโครงการ 14 โครงการ  ตามที่มาหาเถรสมาคม กำหนดนั้นเพื่อให้เกิดแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม

ในการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศักราช 2561 ถึง 2565 โดยมีจุดเน้นที่สำคัญมีการส่งเสริมจัดกิจกรรม3ด้านคือ  1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตตามหลักศีลห้า   2.กิจกรรมดำเนินตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ    3.กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของคณะสงฆ์และประชาชนในแต่ละจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ทั้ง4 จังหวัดได้แก่ 1.นครปฐม  2.สุพรรณบุรี  3.กาญจนบุรีและสมุทรสาคร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนต่อไป