สุพรรณบุรี บ้านพุน้ำร้อน 1 ใน 50 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ

นางสาวสุวรรณนา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศอย่างเป็นทางการว่า   บ้านพุน้ำร้อน อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี ได้เป็น 1 ใน 50 หมู่บ้านระดับประเทศที่เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ ดำเนินการประกวดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน ฯได้แสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดและต้นแบบ ให้มีความสมบูรณ์แบบ  ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ได้ดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพระดับจังหวัด  จาก 160 ชุมชน และประกาศผลการประกวดแล้ว 50 ชุมชน

           นอกจากนี้  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่มีความพร้อม จำนวน 42 ชุมชน จาก 10 อำเภอ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ มีตัวแทนหลายชุมชน กล่าวว่า แม้จะยังไม่ได้รับรางวัลใดๆ ก็ตาม แต่พร้อมที่จะแสดงพลังความรักความสามัคคีของชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาสินค้าของดีและของที่ระลึก โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ บอกต่อ และกลับมาเที่ยวซ้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่หมู่บ้านและชุมชน