โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจัดงานกตเวทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา.  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.  นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นประธานในพิธี แสดงมุทิตาจิต กตเวทิตาจิต แด่คุณครูเกษียณ จำนวน 10 ท่าน

ซึ่งเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 1.นายประหยัด ก๋ำนารายณ์   2.นายกมลประทีป ธีรานันท์ 3.นายชาญชัย กิจสวัสดิ์ 4.นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์  5.นางสิริมา. รัชวัฒนะ 6.นางสาวละออ โตเลี้ยง 7.นางสุภัทรา วงษ์พิพิธ 8.นางสมศรี เลี้ยงบำรุง 9.นางศิริเพ็ญสุทธิประภา และ10.นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์.

โดยมี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แต่ละชั้นปีมอบพวงมาลัย แสดงมุทิตาจิต แด่คณะครูเกษียณ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาที่ศิษย์พึงมีต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้.เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป