สวท.สุพรรณบุรี หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญสารทไทย สร้างสุขแบบพอเพียง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญสารทไทย สร้างสุขแบบพอเพียงขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 วันนี้(9 ต.ค.61) นางอรวิน  บุตรวงศ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด”   ณ วัดโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางอรวิน กล่าวว่า การทำบุญสารทไทยในครั้งนี้ เป็นการทำบุญกลางปีของไทยตรงกับ วันสิ้นเดือน ๑๐ หรือ วันแรม  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๐   ซึ่งมักจะตกราว ๆ ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญชาติและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลเป็นครั้งแรกในฤดูนี้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสุขให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการปฏิบัติ  มุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการทำให้สถานที่ทำงานสะอาดสวยงาม ร่มรื่น มีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ที่สำคัญคือ หากงานได้ผล คนก็เป็นสุขด้วย

 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนประชาชนเข้าวัดตามโครงการดังกล่าว ในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน ที่วัดใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมจะเป็นสังคมของความสงบสุขและยั่งยืนต่อไป