มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานพร้อมให้โอวาทในพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ถวายการต้อนรับ และมี พระครูปฐมธรรมวงศ์  เลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อไร่ขิง ในนามตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิ    กล่าวถวายรายงาน

 ซึ่งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้สนับสนุนการจัดมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 โดยใช้เงินดอกผลของมูลนิธิ ที่ได้รับบริจาคจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ และทุกปีที่ผ่านมาได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  สำนักศาสนศึกษาและสถาบันการศึกษา  จำนวนปีละกว่า 200 ทุน  ซึ่งในปีนี้มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 209 ทุน ประกอบด้วย 1.ทุนถวายแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีสนามหลวงได้   ในนามสำนักศาสนาศึกษา จำนวน3ทุน  2.ทุนผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  สำนักศาสนาศึกษา จำนวน8ทุน   3.ทุนผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกโรงเรียนไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) จำนวน 12 ทุน   3.ทุนผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอกโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จำนวน 186 ทุน  รวมเป็นเงินทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 364,000 บาท

 เพื่อปฎิบัติตามอุดมการณ์และสืบสานเจตนารมณ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ  สามเณร  นักเรียน  นิสิตและนักศึกษา  ที่มีความตั้งใจเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ในการจัดตั้งทุนและมอบทุนการศึกษา