สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นองค์ประธานบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ

เมื่อวันที่8 ตุลาคม 2561 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ  มี1.มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 2.มูลนิธิเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 3.มูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงทุกรูป และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัดไร่ขิงในอดีต

 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมพระเถรานุเถระ ถวายการต้อนรับ ซึ่งมี นางสนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน  นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ซึ่งได้นิมนต์ พระราชาคณะ50 รูป เจริญพระพุทธมนต์  และทักษินานุปทาน

โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ   ของวัดไร่ขิง จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิทั้ง3 มูลนิธิ  ในการนำดอกผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา  และสถานูปถัมภ์ ฯลฯ