แขวงชนบทศรีสะเกษ แจงการใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างถนน หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ  เปิดเผยถึงกรณีสถานีโทรทัศน์บางแห่ง  นำเรื่องโครงการก่อสร้างขยายถนนช่องจราจร สายบ้านละลม บ้านหนองเขียน อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ชำรุดเสียหาย  ในรายการติดเครื่องชนโกง ออกอากาศวันที่ 5 ต.ค.61 เวลา 7:30-8:00 น.  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุน งปม.จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษเป็นหน่วยดำเนินการ) ขยายช่องจราจรช่วงบ้านละลม – บ้านหนองเขียน ระยะทาง 5.645 กม. ราคากลาง 45.00 ล้านบาท ราคาตามสัญญาจ้าง 44.680 ล้านบาท  ซึ่งการก่อสร้างโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจร ข้างละ 3.00 ม. ส่วนผิวจราจรเดิมไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง อยู่ในการดูแลของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ มีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 33,570 ตร.ม. พื้นที่ที่เสียหายและแจ้งผู้รับจ้างซ่อม ประมาณ 180 ตร.ม.(คิดเป็น 0.54% ของพื้นที่ทั้งหมด) ผู้รับจ้างซ่อมแล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 ก.ย.61

อย่างไรก็ตาม  ภายหลังวันที่ 8 ก.ย.61 ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบจุดที่ผู้รับจ้างซ่อม พบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขะยูง (จุดที่รายการถ่ายภาพมาออกอากาศ) ยังมีรอยแตกของผิวจราจร ในจุดอื่นที่ซ่อมอยู่ในสภาพใช้สัญจรได้ปกติ ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่ยังเสียหายภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทฯ  กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวมีการควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตามระบบ QCS. (Quality Control System) ของกรมทางหลวงชนบท ในส่วนของการประมูลงานนั้น  การจัดหาผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวดำเนินการในระบบ e – Bidding ราคากลางถูกเปิดเผยอยู่ในระบบ และส่วนราชการไม่ทราบจำนวนผู้ซื้อแบบและผู้เสนอราคา จะทราบเมื่อกระบวนการในระบบ e – Bidding สิ้นสุดแล้ว  จึงขอชี้แจงในว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

 

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ //  รายงาน