สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองไร่ขิงจัดโครงการนักสื่อสารยุค 4.0

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม  นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการนักสื่อสารยุค 4.0สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยมีนางสาวณัชชา เติมสายทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองไร่ขิง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองไร่ขิง  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง  และในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงและภัยอันตราย จากการใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่ถูกต้อง ขาดวิจารณาญาณ และส่งผลต่อคนในสังคมมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนปัจจุบัน  สถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างขึ้นและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองไร่ขิงตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดจาก การใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแล้วเยาวชน  มีทักษะในการใช้สื่อ อย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี  ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากการใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม  และเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนให้กล้าคิดกล้าแสดงออก  เป็นแกนนำของการเฝ้าระวังเรื่องภัยจากสื่อออนไลน์ในสังคม. รู้ถึงบทบาท และหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น  เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป รวมทั้งสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เฝ้าระวังภัยจากสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้น ทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง รวมไปถึงเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุขอีกด้วย