สุพรรณบุรี เทศบาลบางปลาม้า”รวมพลังเยาวชน คนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”

นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าความรุนแรงด้านปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้ทวีมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศหลังการประกาศสงครามยาเสพติด  สภาพปัญหายาเสพติดได้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาบันครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  ตามลำดับ  การส่งเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง

                สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลาม้า  เห็นว่า  ทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน  การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ  และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบายของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ประจำปี  2561″รวมพลังเยาวชน  คนเก่ง  ดี  มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด  ขึ้น

เพื่อ เป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา  คือ  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  และสร้างแกนนำเด็ก  และเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  รู้จักวิธีการปฏิเสธ  การป้องกันตนเอง เพื่อให้เยาวชนเป็นแกนนำในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจสร้างความดีทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนอื่นทั้งในสังคมของโรงเรียน  ชุมชน