สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลบางปลาม้า ส่งเสริมสุขภาพ กาย ใจ ให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว

นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศบาลตำบลบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย  ทำให้ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายไปสู่ครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  ในครอบครัวลดลง  จำนวนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง  มีเวลาให้กับผู้สูงอายุลดลง  ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว  ดำเนินชีวิตเพียงลำพัง  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน

ทั้งในด้านความคิด  ความเข้าใจ  และค่านิยมต่างๆ  ซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ  ความเครียด  ความคับข้องใจ  แยกตัวออกจากสังคม  ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว  จะยิ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุว้าเหว่  มีภาวะซึมเศร้า  และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวังแยกตัวออกจากสังคมเป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

                เทศบาลตำบลบางปลาม้า  ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวทุกช่วงวัยเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดทำโครงการ”ส่งเสริมสุขภาพ  กาย  ใจ  ให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  และเพื่อเสริมสร้างคุณค่า        ให้ผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง