เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมเขตอำเภอสามพราน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กจังหวัด โรงพยาบาลสามพราน สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน  เพื่อช่วยเหลือ นางสาวสิริมา ทิพสุวรรณ ซึ่งอาศัยอยู่กับมารดา นางนภา มงคล อายุ 91 ปี ที่ประกอบอาชีพรับจ้างดูดวง ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังมีบุตรสาวอายุ7ปีของ นางสาวสิริมา ที่ต้องดูแล และเช่าบ้านอยู่ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

โดยนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และจะได้ดำเนินการมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก และเบี้ยยังชีพคนพิการ.ให้เป็นรายเดือน ในการช่วยระยะยาวต่อไป