นครปฐมรณรงค์สร้างกระแสเพื่อเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายใต้ชื่อ ปฐมนคร อาสาปราบยุงลาย เครือข่ายจังหวัดนครปฐม และนายแพทย์ชัด จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยอ.ส.ม. หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ,ตำบล,ร่วมเดินรณรงค์รอบตลาดนครปฐม เพื่อแนะนำการกำจัดยุงลาย

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในทุกๆปี จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2,212 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 244.42 ต่อประชากร 100,000 รายอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ เสียชีวิต 2 ราย อรจนาป่วยตายร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 10 ถึง 14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม พบผู้ป่วยจำนวน 520 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 186.53 ประชากร 100,000 ราย เป็นลำดับที่ 5 ของจังหวัด สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าค่าดัชนีลูกน้ำสูงเกินเกณฑ์และที่สำคัญคือในช่วงปลายปี เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากของโรคไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคใครเลือดออกให้ได้โดยเร็วจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครปฐมขึ้นพร้อมกันในทุกอำเภอโดยอำเภอเมืองจัดขึ้น ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์