อำนาจเจริญ เริ่มแล้วงานประเพณีฮีตสิบสอง ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองงานประจำปีจังหวัด อำนาจเจริญ ประจำปี 2561

นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับตั้งแต่จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการสถาปนาเป็นจังหวัด ที่ 75 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้นำสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตในท้องถิ่นของตนมาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนของจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พิธีเปิดงานเริ่มด้วย การแสดงออนซอนอีสาน โดย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ,ฟ้อนรำนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประเพณีฮีตสิบสอง ทั้ง 12 เดือน และการฟ้อนรำลายมโหรีอีสาน โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่ร่วมกันรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ F.M.103.25 MHz.ร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงพระราชกรณียกิจขององค์ประธานสภากาชาดไทย จัดโต๊ะบริการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และโต๊ะจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ฉบับละ 100 บาท ชิงรางวัลรถยนต์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการของดี จากทั้ง 7 อำเภอ และส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ โดยมี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกสลากการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมการแสดงและการประกวดต่างๆ การประกวดและแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประตูเล็ก ฟุตซอลและกีฬาชักเย่อ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการแสดงดนตรีมหรสพจากวงดนตรีและนักร้องทั้ง 10 วัน

เอก​ชัย​ โปธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน