สุพรรณบุรี เปิดนิทรรศการมีชีวิต “วันดินโลก” (World Soil Day) เฉลิมพระเกียรติ

 

 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี (ชั้น 2) นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน“5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561” หัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ยังได้ยกย่อง และมีฉันทานุมัติ ให้เป็น “วันดินโลก”อย่างเป็นทางการ ในระดับสากล เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านกำรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระองค์ฯ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

พร้อมเปิดนิทรรศการเพื่อจะแสดงถึงความเป็นมาของวันดินโลก นิทรรศการทางวิชาการดิน ด้านการพัฒนาการเกษตรฯ และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การน้อมนำแนวพระราชดำริ และศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มีในวิถีเกษตรกรรม โดยจะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 3 -7 ธันวาคม 2561

ด้านนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนจัดงาน ของส่วนกลาง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561

 

และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนิทรรศการในอาคาร  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี แล้ว  ยังมีนิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการมีชีวิต ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ในแปลงสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ (งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ มีการแสดง/สาธิต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ย+สารอินทรีย์ ชีวภาพ การปลูกข้าว การปลูกพืช การประมง การปศุสัตว์ ชลประทาน ฯลฯ โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 30 ธันวาคม 2561