สุพรรณบุรี รวมพลังทุกภาคส่วน MOU แก้ไขปัญหาขยะ อย่างยั่งยืน

จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างยั่งยืน

  ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งในปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จับมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะ โดยการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เป็นวาระสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เน้นย้ำให้ส่วนราชการ กำหนดมาตรการ การแก้ไขปัญหาขยะ อย่างชัดเจน ซึ่งหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จะต้องรายรางานผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยแต่ละอำเภอต้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะ กับทุกภาคส่วนของแต่ละอำเภอด้วย

ซึ่งทางจังหวัดจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะของแต่ละอำเภออย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป