หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     ศาลปกครองแถลงผลการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี
@รายละเอียด@
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ศาลปกครอง (๙ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่สำคัญของศาลปกครองในรอบปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทราบ
ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ศาลปกครองพิจารณาคดีแล้วเสร็จมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่เปิด ทำการมา โดยในปี ๒๕๕๙ ศาลปกครองพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จจำนวน ๑๒,๘๔๒ คดี สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย ๘,๗๓๕ คดีต่อปี
๒. ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีแล้วเสร็จสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงหนึ่งเท่าตัว โดยในปี ๒๕๕๙ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จจำนวน ๔,๑๐๒ คดี ซึ่งค่าเฉลี่ยคดีแล้วเสร็จตั้งแต่เปิดศาลเป็นต้นมาเฉลี่ย ๒,๑๒๒ คดีต่อปี
๓. เป็นปีแรกที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีแล้วเสร็จมากกว่าคดีเข้า โดยคดีเข้าสู่การพิจารณา ๓,๓๕๓ คดี คดีแล้วเสร็จจำนวน ๔,๑๗๐ คดี มีคดีค้างภายใน ๒ ปี ร้อยละ ๖๐ จำนวน ๕,๖๙๐ คดี คดีเกิน ๒ ปี ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๓,๘๑๓ คดี
๔. เป็นปีแรกที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีแล้วเสร็จมากกว่าคดีเข้า โดยในปี ๒๕๕๙ มีคดีเข้าจำนวน ๖,๖๐๑ คดี ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จถึง ๘,๗๔๐ คดี
๕. ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยของ ๕ ปี ที่ผ่านมา โดยศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จ ๘,๗๔๐ คดี ซึ่งคดีแล้วเสร็จเฉลี่ย ๖,๖๑๔ คดี
๖. เปรียบเทียบคดีแล้วเสร็จของศาลปกครองตั้งแต่เปิดศาลในปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๙ แนวโน้มคดีแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น ทั้งศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค
๗. เปรียบเทียบคดีค้างสะสมของศาลปกครอง โดยภาพรวมในปี ๒๕๕๙ คดีค้างสะสมเริ่มลดลงอย่างมาก
๘. คดีค้างสะสมของศาลปกครองชั้นต้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
๙. สรุปภาพรวม คดีรับเข้า คดีแล้วเสร็จ และคดีค้างในภาพรวมของศาลปกครอง ตั้งแต่เปิดทำการจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีคดีเข้าสู่ศาลปกครอง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕,๗๖๐ คดี พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน ๑๐๕,๑๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๔ ของคดีรับเข้า และมีคดีคงค้างจำนวน ๒๐,๕๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ของคดีรับเข้า
     ศาลปกครองจัดกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสัมมนาชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีศาลปกครอง และจัดกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในระบบการเมืองการบริหารสมัยใหม่” และมีผู้ร่วมการอภิปรายประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.ฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ดำเนินรายการ
     นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วม บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร “๕ ธันวา มหาราช”
@รายละเอียด@
นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วม บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร “๕ ธันวา มหาราช” ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม * ศาลปกครอง *
@รายละเอียด@
นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
     สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง รุ่นที่ 8
@รายละเอียด@
สำนักงานศาลปกครอง เปิดค่ายเยาวชนศาลปกครอง โดยนายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพที่ระลึกกับนิสิตนักศึกษา จำนวนกว่า ๑๓๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนศาลปกครอง” รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครองในกระบวนการยุติธรรม
     ศาลปกครองจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ‏
@รายละเอียด@
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.58 ที่ผ่านมา รองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายปิยะ ปะทังตา) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในกิจกรรมศาลปกครองเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จัดขึ้น ณ บริเวณศาลปกครองและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 2,000 คน ในการนี้ รายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป
     สำนักงานศาลปกครอง ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและกรมการปกครอง
@รายละเอียด@
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งเป็นคู่กรณีได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการตอบสนองการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
     สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
@รายละเอียด@
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วย นายวชิระ ชอบแต่ง รองโฆษกศาลปกครอง และนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจสถานที่เกิดข้อพิพาททางปกครองที่น่าสนใจ ในคดีเกี่ยวกับการออกประกาศให้รื้อถอนเครื่องมือโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่คลองยี่สารจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้สื่อมวลชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลปกครองและลักษณะของคดีปกครองผ่านการลงพื้นที่ที่มีคดีพิพาทเกิดขึ้นจริง และสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ดียิ่งขึ้น
     ศาลปกครองจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558
@รายละเอียด@
สำนักงานศาลปกครอง เปิดค่ายเยาวชนศาลปกครอง โดยนายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพที่ระลึกกับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนกว่า ๗๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนศาลปกครอง” รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครองในกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     ลงนามบันทึกความร่วมมือ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
@รายละเอียด@
ลงนามบันทึกความร่วมมือ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และมีความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล รวมทั้งเพื่อให้เกิดการตอบสนองการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 14 ] รายการ จำนวน [ 2 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1 หน้าต่อไป =>>


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.