หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service@รายละเอียด@
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนที่มี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ยุวกาชาด รวมทั้งการมีจิตอาสาและบริการอาสาสมัคร โดยที่ในปัจจุบัน มีเยาวชนที่สนใจและร่วมทำงานอาสาสมัครกับองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดี หากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะริเริ่มโครงการ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยและสำนักงานยุวกาชาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังจะช่วยในการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับอาสายุวกาชาดในต่างประเทศและสนับสนุนภารกิจ ด้านการต่างประเทศของสำนักงานยุวกาชาด อีกทั้งเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ในปี 2558 ด้วย

ดังนั้น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครของตนเป็นภาษาอังกฤษส่งเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ Electronic Card โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะคัดเลือกผลงานที่น่าประทับใจลงเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งหวังว่ากิจกรรมในโครงการฯ จะช่วยให้เยาวชนได้รู้จักสำนักงานยุวกาชาดและการเป็นอาสา ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนที่ทำงานอาสาสมัครและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่งผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กลุ่ม English Club
3. เพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ในสื่อของกาชาดสากลและสภากาชาดไทย
4. เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมทำงานอาสาสมัครด้านต่างประเทศกับสภากาชาดไทย ในโอกาสต่างๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
1. เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองในการทำงานอาสาสมัครหรือการบำเพ็ญประโยชน์เป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
2. ส่งผลงานในรูปแบบของ Electronic Card (ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการจัดทำ)
3. ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆและไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
4. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ
5. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแนบส่งมาพร้อมผลงาน
6. ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง เท่านั้น
7. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ผลงาน (copy editing) และปรับแก้ไข
ภาพ (picture editing) เพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานโดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงานเท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
10. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สภากาชาดไทย แต่เพียงผู้เดียว

การส่งผลงาน
ระยะเวลาการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานมาทางอีเมล : voluntaryservice2014@hotmail.com
** ปิดรับผลงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดทุกประเภทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 150 คนแรก จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลการประกวดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ที่
- http://thaircy.redcross.or.th
- www.facebook.com/TRCYVolunteer

รับรางวัลวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ผู้ประสานงานโครงการ
นางธัญญารัตน์ อินธิสาร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 083-9061031

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนน อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร_my_story.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.