หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒๓/๒๕๕๖ ระหว่าง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน ฟ้องว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ อก ๐๓๑๑/(ส.๔) ลว.๖ ก.พ. ๒๕๕๖ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ณ จังหวัดเลย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานที่ขออนุญาตอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณที่มีอยู่เดิมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล ตามหนังสือที่ อก ๐๖๐๑/๘๖๒ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลว.๘ มี.ค.๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานตามหนังสือ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ และขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๗ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๖ ระหว่าง นางสาวศศิธารา
พิชัยชาญณรงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ออกคำสั่งที่ สร.๔๓๔/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ และออกคำสั่งที่ สร.๙๗๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมลว.๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยที่ไม่ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลว.๒๐ ส.ค.๒๕๔๑ เรื่องการใช้สำเนาเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ลว.๒๘ มิ.ย.๒๕๕๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยที่ ๕๕๒๐๐๖๔ ลว.๑๑ ม.ค.๒๕๕๖ แจ้งยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๓ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ : press27_300358.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.