วัดเชิงท่า.!! วัดอีกหนึ่งจากแรงศรัทธาที่น่าเข้าถึง

วัดเชิงท่า.!! วัดอีกหนึ่งจากแรงศรัทธาที่น่าเข้าถึง
“ทีมข่าวเฉพาะกิจออนไลน์นิวส์”  ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะสื่อมวลชนที่จัดโดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ภูมิภาคภาคกลาง  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวให้กับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี  แห่งแรกคณะของเราได้แวะคือ  วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี  ซึ่งวัดนี้เดิมชื่อว่า วัดท่าเกวียน  วัดเชิงท่า  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี  ด้านตะวันออกตั้งขวางหน้าพระราชวัง “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรี  สันนิษฐานว่า  วัดเชิงท่า  น่าจะมีอายุนานไม่น้อยกว่า 300 ปี  พระอุโบสถหันไปทางทิศเหนือ (หันขวางตะวัน) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมเนียมในการสร้างสถาปัตยกรรมไทย   ที่นิยมสร้างอุโบสถหันไปทางทิศเหนือเป็นความนิยมกันในสถาปัตยกรรมมอญ จึงเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยความดำริของชาวมอญในเมืองลพบุรี  แต่เดิม


อาคารสำคัญๆ ใน  วัดเชิงท่า  สร้างขึ้นในสองสมัยที่สำคัญคือ สมัยอยุธยาตอนปลาย   ได้แก่พระอุโบสถพระเจดีย์ประธานของวัด (หลังพระอุโบสถ)  ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ กุฏิสงฆ์เป็นแบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสภา หอระฆัง ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์   อาคารหลายหลังในวัดเชิงท่าทรงคุณค่าในระดับชาติ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2531 ได้แก่ พระอุโบสถทรงรามัญขนาดใหญ่ พระเจดีย์ ตึกโบราณทรงเก๋งจีน หอระฆังแบบซุ้มปรางค์ฟันมะเฟือง ยอดนพศูรย์ ศาลตรีมุข ซึ่งมีร่องรอยการแกะสลักไม้ประดับหน้าบันสวยงามวิจิตรยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีภาพสีวิจิตรชุดพระเจ้าสิบชาติเขียนติดไว้ที่หอสวดมนต์อีกด้วย

อาคารโวทานธรรมสภาวัดเชิงท่า  จึงเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแห่งหนึ่งที่เชิดหน้าชูตา สร้างความงามสง่าทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดลพบุรี ทำเนียบนามเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า  หลักฐานโบราณวัตถุสถานในวัดเชิงท่านั้นระบุได้ว่ามีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 300 ปีก่อน วัดเชิงท่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ได้แก่ พระอุโบสถพระเจดีย์ประธานของวัด กุฏิสงฆ์แบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสถาน  หอระฆังและศาลาการเปรียญ  ซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าและสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี  ปัจจุบัน  ยังสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า  “พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์” มีเรื่องเล่า  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์ มีประวัติของวัดเชิงท่า  สร้างโดยดำริของหลวงปู่ถม  ธฺมทีโป  ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ช่วยกันออกแบบ และร่วมบริจาคในการก่อสร้าง  เป็นสถานที่แสดงของเก่าในสมัยโบราณ  เป็นเครื่องภาชนะใช้สอยมีอายุไม่ต่ำกว่า  150  ปี  ที่พระครูโสภณธรรมรัต  หรือหลวงพ่อถม  ธฺมทีโป  ได้สะสมไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  รวมทั้งเป็นสถานที่สะสมเครื่องอัฐบริขาร  วัตถุมงคล   พระธรรมปิฏก  คัมภีร์โบราณที่เล่าเรื่องพุทธประวัติ  ผ้าไหมเป็นฝีมือของชาวบ้านที่มีอายุนับร้อยปี  และอื่นๆ  แต่ที่โดนเด่นก็คือ  เป็นสถานที่เก็บรักษาระฆังที่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์   โดยได้รับความเห็นชอบจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ภายในบริเวณวัด  ยังมีอาคารอนุสรณ์หลวงปูถม ธฺมทีโป  เป็นสถานที่เก็บสังขารของหลวงปูที่ไม่เน่าเปื่อย  มีภาพเก่าๆในสมับโบราณมาประดับประดาภายบในอาคาร  โต๊ะเก้าอี้ที่มีคุณค่าสมัยโบราณ  รวมถึงหัวโขน  เศียรพ่อแก่  สิ่งของสำคัญอื่นอีกมากมายที่มีไว้ให้ชม   https://goo.gl/maps/wNqnYY2s1rvzubYk9