องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการฯ   ฝ่ายเลขาฯ การประชุมได้สรุปรายรับ รายจ่ายรถโดยสารประจำทาง ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นค่ารถโดยสารประจำทางสายฟ้าและสายสีม่วง ราคา 12 ตลอดสาย มีรายรับ 176,804 บาท รายจ่าย 1,937,564.46 บาท ผลต่าง -1,760,760.46 บาท

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้ 1. พิจารณาการเลิกประกอบการขนส่งของรถโดยสารประจำทาง สายที่ 9 (สีฟ้า) ซึ่งปัจจุบันมีรถวิ่งบริการ จำนวน 5 คัน (จากรถ 6 คัน) โดยให้บริการ 2 ช่วงเส้นทาง คือ เส้นทางจากโรงเรียนตรังวิทยา-หมู่บ้านท่าจีนริเวอร์ไซด์ มีรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จำนวน 13,356 บาท หรือเฉลี่ยมีรายได้วันละ 60-80 บาท และเส้นทางแยกช่วงโรงโรงเรียนตรังวิทยา-สถานีรถไฟตรัง-ท่าอากาศยานตรัง รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จำนวน 2,520 บาท หรือเฉลี่ยมีรายได้วันละ 12 บาท (ผู้โดยสารวันละ 1 คน) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลิกประกอบการขนส่งของรถโดยสารประจำทาง สายที่ 9 สีฟ้าไว้ก่อน เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากนี้ยังคงให้บริการรถโดยสารฯ ไปอีก 90 วัน และจะทำหนังสือแจ้งความประสงค์เลิกประกอบการขนส่งให้หัวหน้าสถานีขนส่งทราบตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินตามระเบียบกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกต่อไป เรื่องที่ 2. พิจารณาการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถของ รถโดยสารประจำทาง สายที่ 6 (สีม่วง) ปัจจุบันมีรถวิ่งบริการ จำนวน 3 คัน (จากรถ 5 คัน) เส้นทางวิ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) – โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย-สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จำนวน 44,196 บาท หรือเฉลี่ยมีรายได้วันละ 100-200 บาท กลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้ใช้บริการลดลง เดิมเวลาเดินรถตั้งแต่เวลา 06.30-17.00 น. ออกทุกๆ 30 นาที (เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย – สำนักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง และจากสำนักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  ออกตั้งแต่เวลา 07.00 น.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถของรถโดยสารประจำทาง สายที่ 6 (สีม่วง) เป็นช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. ออกทุกๆ 30นาที  และช่วงบ่าย 15.00 – 18.00 น. ออกทุกๆ 30 นาที ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย และแจ้งกำหนดเวลาเดินรถใหม่ให้ประชาชนทราบต่อไป