มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกและป้องกันยาเสพติด

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกและป้องกันยาเสพติด ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกและป้องกันยาเสพติด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานในพิธี ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและบุคคลรอบข้างที่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา ภายใต้การจัดโครงการโดยแผนกกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียติจากดาบตำรวจ สุทธิณัฐ เส้งรอด (ดีเจ เขียวเสวย) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจน ทักษะในการจัดการชีวิต ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา และพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาคี และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาทีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกและป้องกันยาเสพติด กว่า 200 คน